VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

Thứ Tư, 15 Tháng Mười Một, 2023 875 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Sáng ngày 14/11/2023, tại Kỳ họp thứ hai mươi (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên khác của UBND tỉnh. Kỳ họp diễn ra dưới sự chủ tọa của đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban  Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Việc lấy phiếu tín nhiệm diễn ra công khai, dân chủ, khách quan. Các đại biểu HĐND tỉnh thể hiện chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu thông qua việc bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đánh giá đúng thực chất việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất đạo đức, lối sống, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Kết quả cụ thể như sau:

 1. Khối Hội đồng nhân dân tỉnh
 2. Bà Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 84% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 14% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 02% tổng số phiếu thu về).
 1. Ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 86% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 14% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).
 1. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 68% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 30% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 02% tổng số phiếu thu về).
 1. Bà Đoàn Thị Loan, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 80% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).
 1. Ông Hoàng Văn Tài, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 80% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).
 1. Bà Hoàng Thị Kim Vân, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 70% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 30% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).
 1. Khối Ủy ban nhân dân tỉnh
 2. Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 92% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 08% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).
 1. Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 78% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 02% tổng số phiếu thu về).
 1. Ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 68% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 24% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 08% tổng số phiếu thu về).
 1. Ông Đậu Trường An, Ủy viên UBND, Chánh Thanh tra tỉnh
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 66% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 32% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 02% tổng số phiếu thu về).
 1. Ông Thái Hồng Công, Ủy viên UBND, Giám đốc Công an tỉnh
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 50% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 48% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 02% tổng số phiếu thu về).
 1. Ông Nguyễn Đình Đại, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Công Thương
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 48% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 50% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 02% tổng số phiếu thu về).
 1. Bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Khoa học và CN
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 58% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 40% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 02% tổng số phiếu thu về).
 1. Bà Hoàng Thị Hiền, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Nội vụ
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 48% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 48% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 04% tổng số phiếu thu về).
 1. Ông Phạm Đức Huân, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 66% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 34% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).
 1. Ông Lý Việt Hưng, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở NN và PTNT
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 70% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 28% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 02% tổng số phiếu thu về).
 1. Bà Trịnh Tuyết Mai, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Ngoại vụ
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 58% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 40% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 02% tổng số phiếu thu về).
 1. Ông Trần Xuân Mạnh, UV UBND, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 68% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 32% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).
 1. Ông Vũ Hoàng Quý, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 80% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).
 1. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Tư pháp
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 64% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 36% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).
 1. Ông Nguyễn Sỹ Tân, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Xây dựng
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 42% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 50% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 08% tổng số phiếu thu về).
 1. Ông Nguyễn Quốc Toàn, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Tài chính
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 70% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 30% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).
 1. Ông Nguyễn Thế Toàn, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Y tế
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 49 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 38% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 48% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12% tổng số phiếu thu về).
 1. Ông Vi Minh Tú, Ủy viên UBND, Trưởng Ban Dân tộc
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 11 phiếu (chiếm 22% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 32 phiếu (chiếm 64% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 14% tổng số phiếu thu về).
 1. Ông Hoàng Quốc Tuấn, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Giáo dục và ĐT
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 58% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 40% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 02% tổng số phiếu thu về).
 1. Ông Phạm Hùng Trường, Ủy viên UBND, CVP UBND tỉnh
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 70% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 30% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).
 1. Ông Dương Công Vĩ, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Giao thông vận tải
+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu.
+ Số phiếu thu về: 50 phiếu.
+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 60% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 34% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 06% tổng số phiếu thu về).

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, với sự nhất trí của 50/54 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tán thành (vắng mặt 04 đại biểu, có lý do).

Vương Huy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *