VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Giới thiệu chung

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội

và Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

 

 1. Chức năng

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn là cơ quan tương đương Sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

 1. Nhiệm vụ của các phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

2.1. Phòng Công tác Quốc hội

 1. a)Tham mưu, giúpTrưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng quý, 06 tháng và cả năm của Đoàn đại biểu Quốc hội, triệu tập các cuộc họp của Đoàn đại biểu Quốc hội, giữ mối liên hệ với đại biểu Quốc hội trong Đoàn;
 2. b)Tham mưu, tổ chức phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hộitrong công tác xây dựng pháp luật, thảo luận, góp ý kiến về các nội dung theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
 3. c)Tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội,đại biểu Quốc hội; thực hiện chỉ đạo của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại địa phương. Theo dõi, tổng hợp hoạt động chất vấn của đại biểu Quốc hội, việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, chất vấn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân;
 4. d) Phối hợp với Phòng Dân nguyện, Thông tin và các cơ quan, tổ chức hữu quanphục vụ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; tổng hợp, phân loại kiến nghị của cử tri theo quy định;

đ) Tham mưu, giúp Đoàn đại biểu Quốc hội chuẩn bị báo cáo về tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội hằng tháng, 06 tháng, cả năm hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

 1. e)Phối hợp phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội,đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội; giúp đại biểu Quốc hội tham gia hoạt động của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà đại biểu là thành viên và các hoạt động khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
 2. g) Tham mưu, giúp Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội;
 3. h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng giao theo quy định của pháp luật.

2.2. Phòng Công tác Hội đồng nhân dân

 1. a) Tham mưu, giúp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng quý, 06 tháng và cả năm;
 2. b)Tham mưu, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dâncấp tỉnh xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân, cuộc họp của Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân, cuộc họp của Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; tham mưu, phục vụ Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thẩm tra dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo; hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh;
 3. c)Tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát,khảo sát; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân; theo dõi, tổng hợp, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghị quyết về giám sát, chất vấn;
 4. d)Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnhdự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình để chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ sau; phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện; giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân; giữ mối liên hệ với các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

đ) Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc tổ chức các cuộc họp giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; xây dựng báo cáo công tác trình cấp có thẩm quyền;

 1. e)Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịchHội đồng nhân dân tỉnh điều hành công việc chung của Hội đồng nhân dân tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động đối ngoại;
 2. g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng giao theo quy định của pháp luật.

2.3. Phòng Dân nguyện, Thông tin

 1. a)Tham mưu, giúp Đoàn đại biểu Quốc hội xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri và kế hoạch giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; chủ trì, phối hợp với phòng Công tác Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quanphục vụ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri theo quy định. Giúp Đoàn đại biểu Quốc hội xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; phân loại, chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời cử tri, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Giúp Đoàn đại biểu Quốc hội thông báo kết quả giải quyết, trả lời cử tri của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đến cử tri; kịp thời đăng tải thông tin trả lời cử tri trên website của Văn phòng;
 2. b)Phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp công dân;tiếp nhận, tham mưu xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; Tham mưu, giúp Đoàn đại biểu Quốc hội xây dựng kế hoạch giám sát và phục vụ đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát việc thi hành pháp luật tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân;
 3. c)Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị củacử tri chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; phối hợp với phòng Công tác Hội đồng nhân dân tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
 4. d)Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghịcủa công dân gửi đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết;

đ) Xây dựng, khai thác hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh. Quản lý và cung cấp thông tin về hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng trên trang thông tin điện tử và các hệ thống thông tin khác do Văn phòng quản lý;

 1. e)Đề xuất, tổ chức nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng vào công tác; thực hiện nhiệm vụ quản trị hệ thống mạng máy tính, các hệ thống thông tin của Văn phòng;bảo đảm hiệu quả hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin, bảo vệ thông tin dữ liệu trong mạng nội bộ của Văn phòng; hỗ trợ cán bộ, công chức, lao động hợp đồng triển khai các phần mềm ứng dụng và khai thác hệ thống thông tin, dữ liệu; hỗ trợ giải quyết các sự cố máy tính, an toàn thông tin của cơ quan;
 2. g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng giao theo quy định của pháp luật.

2.4. Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị

 1. a) Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng trong các lĩnh vực:Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện việc quản lý công chức;thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng; công tác hành chính, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; tham mưu thực hiện các nội quy, quy chế của Văn phòng theo quy định của pháp luật;
 2. b) Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng xây dựng lịch làm việc hàng tuần của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo chuyên trách các Ban của Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất theo lĩnh vực được phân công; ghi biên bản các cuộc họp do Văn phòng chủ trì; giúp việc các ban chỉ đạo, các hội đồng của Văn phòng thuộc lĩnh vực được phân công;
 3. c)Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởngđoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan nhà nước ở trung ương và ở các tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương, với Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể khác ở địa phương;
 4. d)Lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ sở đã xin ý kiến củaTrưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; tổ chức thực hiện, quản lý kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh;

đ) Bảo đảm điều kiện hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; tham mưu việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

 1. e) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản công; công tác hành chính, văn thư – lưu trữ và lễ tân của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện điều xe, phân công lái xe, cấp phát, thanh toán xăng dầu đảm bảo phục vụ công tác Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Văn phòng;
 2. g)Thực hiện các nhiệm vụkhác do Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giao;
 3. h) Thực hiện công việc đón tiếp, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Văn phòng;
 4. i)Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định khác củapháp luật có liên quan; các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng giao theo quy định của pháp luật.