VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVII

Chủ Nhật, 16 Tháng Bảy, 2023 555 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Sáng ngày 13/7/2023, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVII.

Trước đó, thực hiện quy định tại Điều 90 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Điều 74 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; Quy chế số 379/QCPH-ĐĐBQH-TTHĐND-UBND-BTTUBMTTQ ngày 06/5/2022; Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát trực tiếp về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; tiếp thu, trả lời đầy đủ kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đối với UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh và có báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri đã được gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp trước để trình kỳ họp HĐND tỉnh lần này.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVII

Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVII của đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 51 kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh (trong đó chuyển 04 kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh; chuyển 47 kiến nghị đến UBND tỉnh, có 01 kiến nghị không thuộc thẩm quyền của tỉnh). UBND tỉnh đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri; kịp thời giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri theo đúng thẩm quyền; một số kiến nghị cử tri mang tính chất sự vụ, nhỏ lẻ,  Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến các sở, ban, ngành xem xét, giải quyết và trả lời trong thời gian 30 ngày đảm bảo theo quy định. Trong quá trình triển khai đã có sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, các cơ quan chức năng nên số kiến nghị đã giải quyết và đang giải quyết chiếm tỷ lệ cao; các kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời, đầy đủ.

Theo lĩnh vực phụ trách, Thường trực HĐND tỉnh phân công cho các Ban HĐND tỉnh theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri; các Ban tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, phân công thành viên của Ban theo dõi, khảo sát, giám sát, trong các cuộc giám sát chuyên đề của Ban có lồng ghép giám sát việc  giải quyết các kiến nghị cử tri; thực hiện các phương thức khảo sát, giám sát phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và nghị quyết của HĐND vào cuộc sống; kết quả kết hợp lồng ghép giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri được 13 cuộc/04 Ban và trước kỳ họp các Ban đã có Báo cáo kết qủa giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri gửi đến Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo đầy đủ nội dung, thời gian ấn định.

Trước kỳ họp, thực hiện nhiệm vụ phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 28/6/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVII. Qua thẩm tra các ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng các quy định của Pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương, kiến nghị cụ thể, rõ ràng, đã tạo điều kiện giúp các cơ quan chức năng kịp thời có những chỉ đạo, điều hành sát, đúng để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân. Tuy nhiên, Ban Pháp chế đánh giá còn một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc cơ chế, chính sách của cấp bộ, ngành, trung ương nên việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với trường hợp này chưa được giải quyết.

Đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVII

Theo Báo cáo số 680/BC-HĐND ngày 06/7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVII cho thấy đã có 30/50 kiến nghị (trong đó có 02 kiến nghị giải quyết xong của các cơ quan Trung ương) đã giải quyết xong, chiếm 60,0 %;  có 12/50 kiến nghị đang giải quyết (chiếm 24,0%) và có 08/50 kiến nghị (trong đó có 02 kiến nghị đang giải quyết của các cơ quan Trung ương), chiếm 16,0% sẽ được xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị cử tri; huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế – xã hội trên địa bàn; rà soát, bố trí phân bổ nguồn vốn để giải quyết các kiến nghị chính đáng và cấp bách của cử tri; điều chỉnh các cơ chế, chính sách đảm bảo phù hợp hơn với tình hình thực tiễn.

                                                                                   Hoàng Thị Hậu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *