VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử

Thứ Hai, 14 Tháng Mười Hai, 2020 135 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Ngày 25/01/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã họp thẩm tra nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026 trên địa bàn tỉnh để trình kỳ họp thứ hai mươi hai HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo báo cáo của Sở Tài chính: Việc trình HĐND tỉnh xem xem xét, ban hành Nghị quyết là việc làm cần thiết nhằm cụ thể hóa mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20212026 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và làm cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị tổ chức trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo thống nhất, đúng quy định. Dự thảo Nghị quyết trình với quy định 11 nội dung chi và 11 mức chi, với 19 mức chi cụ thể, được xây dựng đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương…, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các Chỉ thị về lãnh đạo, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp  nhiệm kỳ 2021-2026  trên địa bàn tỉnh, thành lập Ủy ban bầu cử, phân công nhiệm vụ; hướng dẫn triển khai các bước theo lộ trình…với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị sẽ tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh.

VH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *