VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
0 03/8/2023 Tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023
404/TB-VP 04/7/2023 Thông báo về nhu cầu tuyển dụng công chức; thời gian, địa điểm, phân công công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023
296/HĐND-VP 05/4/2023 Thông báo nội dung kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
292/QĐ-HĐND 05/4/2023 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026