VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1316/BC-HĐND-PC 04/12/2023 Báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ mười tám Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 – 2026
1343/BC-HĐND 06/12/2023 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ hai mươi mốt (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
1337/BC-HĐND-KTNS 05/12/2023 Báo cáo Thẩm tra Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026
1312/BC-HĐND-KTNS 04/12/2023 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022
1304/BC-ĐGS 04/12/2023 Báo cáo giám sát về tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công được bố trí kế hoạch vốn năm 2022 và dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, nhất là các dự án trọng điểm dự kiến hoàn thành trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh
0 03/8/2023 Tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023
404/TB-VP 04/7/2023 Thông báo về nhu cầu tuyển dụng công chức; thời gian, địa điểm, phân công công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023
296/HĐND-VP 05/4/2023 Thông báo nội dung kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
292/QĐ-HĐND 05/4/2023 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026