VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện các Nghị định của Chính phủ về áp dụng các biện pháp đưa người nghiện ma túy vào chữa bệnh và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 12 Tháng Mười Hai, 2017 107 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Thực hiện chương trình hoạt động khảo sát, giám sát năm 2015, trong tháng 10 năm 2015, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện Nghị định số 94/2009/NĐ-CP, ngày 26/10/2009; Nghị định số 61/2011/NĐ-CP, ngày 26/7/2011 và Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, ngày 30/12/2013 của Chính phủ về các quy định áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào chữa bệnh và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát cho thấy: Công tác cai nghiện ma túy luôn được các cấp, các ngành quan tâm; công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, qua đó góp phần làm chuyển biến nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân đối với công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện sau cai nghiện. Việc áp dụng các biện pháp đưa người nghiện ma túy vào chữa bệnh được thực hiện theo đúng quy trình và thẩm quyền quy định, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, các cơ quan có liên quan.

    Tuy nhiên, việc thực hiện theo Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ vẫn còn vướng mắc về thủ tục hành chính, lập hồ sơ người nghiện còn liên quan đến nhiều ban, ngành; thời hiệu chờ lập hồ sơ thời gian còn dài ảnh hưởng đến việc bố trí cơ sở, nhân lực quản lý trong thời gian lập hồ sơ người nghiện đến khi chuyển Tòa án xem xét ra quyết định; theo quy định họp Hội đồng tư vấn phải có mặt người nghiện, nếu người nghiện không có mặt thì cuộc họp phải hoãn hoặc cuộc họp không có hiệu lực; quyết định đưa người nghiện đi cai bắt buộc phải chuyển cho người nghiện ảnh hưởng đến việc tổ chức đưa người nghiện đi cai bắt buộc vì đa phần khi người nghiện nhận được quyết định đều vắng mặt hoặc bỏ trốn. Việc quy định về thời gian, thủ tục hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn chưa hợp lý, thời gian xác minh nơi cư trú của người nghiện ma túy còn quá dài; việc áp dụng đồng thời biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn với biện pháp cai nghiện tại cộng đồng không phù hợp, việc tổ chức cai nghiện tại cộng đồng và gia đình rất khó thực hiện, hiệu quả không cao, nhiều xã, phường, thị trấn  không triển khai được do đó việc cấp giấy xác nhận hết thời hạn cai nghiện ma túy tại gia đình hoặc cai nghiện ma túy tại cộng đồng của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn theo quy định trong bộ hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không thực hiện được. Công tác quản lý sau cai nghiện còn khó khăn, việc bố trí việc làm cho người sau cai nghiện còn hạn chế,  tỷ lệ tái nghiện cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

    Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tăng cường công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đối với công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy; tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc áp dụng các biện pháp đưa người nghiện ma túy vào chữa bệnh và quản lý sau cai nghiện ma túy. Đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chức năng đối với công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội kết hợp với triệt phá các ổ, nhóm, đường dây mua bán ma túy; quản lý chặt chẽ người sau cai, có sự quan tâm, giúp đỡ tạo công ăn việc làm ổn định để họ yên tâm tái hòa nhập cộng đồng.

Hoàng Thị Hồng Oanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *