VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức khảo sát tại Sở Nội vụ

Thứ Tư, 4 Tháng Mười, 2023 240 lượt xem Chia sẻ bài viết:

 Thực hiện Kế hoạch số 885/KH-HĐND-PC ngày 31/8/2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về khảo sát tình hình tổ chức hoạt động của sở Nội vụ và vai trò tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Chiều ngày 02/10, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Nội vụ.

 Theo báo cáo số 233/BC-SNV ngày 11/9/2023 của Sở Nội vụ, hiện nay Sở có 8 phòng chuyên môn và tương đương thuộc sở, 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; có mặt 47/55 biên chế. Trong năm 2023, Sở Nội vụ đã chủ động đề xuất, phối hợp cùng các ngành tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch trọng tâm để tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác nội vụ cơ bản đảm bảo yêu cầu, tiến độ. Sở tập trung tổ chức, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao, thường xuyên hướng dẫn công tác chuyên môn tới các cơ quan, đơn vị và các huyện, thành phố. Sở Nội vụ được phê duyệt 7 nhiệm vụ trọng tâm, đến nay đã hoàn thành 1 nhiệm vụ, các nhiệm vụ còn lại đang được tổ chức, triển khai, thực hiện theo kế hoạch. Sở đã giải quyết đúng và trước hạn 150/165 nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; đang giải quyết 15/160 nhiệm vụ; không có nhiệm vụ quá hạn, chậm hạn.

Tại buổi khảo sát, thành viên đoàn đã đề nghị lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ làm rõ thêm một số vấn đề như: việc tham mưu cho UBND tỉnh trong thực hiện quy định phân cấp quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh; hiệu quả triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm; đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh của các đơn vị trên địa bàn tỉnh; vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh; tham mưu tổ chức, công nhận kết quả các kỳ thi tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức, viên chức; kết quả thí điểm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo tháng; triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh; kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; hồ sơ công nhận vùng, xã an toàn khu; thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới mở rộng thành phố Lạng Sơn; nguyên nhân, giải pháp cho thực trạng thiếu biên chế ngành giáo dục.

Đồng chí Đoàn Thị Loan, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng đề án phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước. Tiếp tục đề xuất các giải pháp hiệu quả để thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương: 5% biên chế công chức; 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Rà soát biên chế các sở, ngành, xây dựng phương án biên chế năm 2024 bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Phối hợp, hướng dẫn, thẩm định Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu tổ chức tốt kỳ thi nâng ngạch công chức; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng. Tham mưu xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới mở rộng thành phố Lạng Sơn; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; bố trí, sắp xếp và thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư do thực thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.Tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị của HĐND tỉnh về kết quả giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TU, ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa  bàn  tỉnh  Lạng Sơn. Đôn đốc, theo dõi, đánh giá khách quan, thực chất việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tránh tình trạng chậm, muộn, không hoàn thành tiến độ; hạn chế tình trạng xin rút hoặc điều chỉnh các nhiệm vụ trọng tâm đã được phê duyệt; tăng cường kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Với kết quả khảo sát tại Sở Nội vụ, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cập nhật thêm các thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề về tình hình tổ chức và hoạt động của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, dự kiến thực hiện vào trung tuần tháng 10/2023.

Thanh Thúy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *