VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
713/BB-HĐND 19/7/2023 Biên bản Kỳ họp thứ mười tám, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
581/KH-ĐGS 22/6/2023 Kế hoạch của HĐND tỉnh về triển khai giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về “về tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công được bố trí kế hoạch vốn năm 2022 và dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước, nhất là các dự án trọng điểm dự kiến hoàn thành trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh”
679/BC-ĐGS 07/7/2023 Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2022
342/KH-ĐGS 13/4/2023 Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát tình hình thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2022
361/BC-HĐND-KTNS 18/4/2023 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021
1178/BB-HĐND 10/12/2022 Biên bản kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
1157/BC-HĐND-KTNS 05/12/2022 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023
1147/BC-HĐND-KTNS 03/12/2022 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021
1168/BC-HĐND-KTNS 06/12/2022 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 tỉnh Lạng Sơn
688/BC-ĐGS 28/7/2022 Báo cáo Kết quả giám sát tình hình thực hiện một số dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư thuộc địa bàn Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn quản lý
418/KH-ĐGS-KTNS 14/5/2022 Kế hoạch Giám sát tình hình thực hiện một số dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư thuộc địa bàn Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn quản lý
654/BC-ĐGS 21/7/2022 Báo cáo Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022
423/KH-ĐGS 16/5/2022 Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022